Szkoła Podstawowa nr 127

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej - Lato w Mieście 2018r.

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

obowiązujący uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

 w Szkole Podstawowej nr  127

 

 1. Wakacyjna  Placówka Edukacyjna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 .
 2. Wakacyjne Placówki Edukacyjne pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
 4. Warunki uczestniczenia ucznia w WPE:
  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika do dnia 18.06.2018 r.
  • uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie[1].
 5. Uczestnik programu w WPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.
 7. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki [2]najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r.
 9. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel. 22 619 30 88 w. 28; 22 619 30 88 w. 22; 22 618 62 27) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w WPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
 10. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu
  do dnia 14 września 2018 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne. Wnioski należy składać do 10 września 2018 r.
 11. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć (zajęcia sportowe, pływalnia...itp.)
 13. W budynku szkolnym obowiązuje zmiana obuwia.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
 15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 16. Obowiązuje zakaz przynoszenia cennych rzeczy (za wartościowe przedmioty WPE nie ponosi odpowiedzialności).
 17. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielny powrót do domu).
 18. W czasie zajęć na hali sportowej, na pływalni itp. obowiązuje przestrzeganie wewnętrznych regulaminów tych obiektów.
 19. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do dbania o higienę osobistą uczestnika i systematyczne sprawdzanie czystości.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

……………………………………….                                                                                                                                                                                        ……………………………

(pieczęć placówki)                                                                                                                                                                                                                   (data)

                                                            

                                                                                                                                                                                        ........... ..........................................................................

                                                                                                                                                                           (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

 [1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

[2] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat