Szkoła Podstawowa nr 127

Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3649456
  • Do końca roku: 169 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2024-07-15

  Imieniny: Henryka, Igi

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 127 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp127.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

zgodna/częściowo (94%)

W miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.

Brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo, film promujący szkołę nie posiada opisu alternatywnego. Zobowiązujemy się do usunięcia tej bariery do września roku 2021.

Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które ,nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strona nie posiada skrótów klawiszowych, które ułatwiają zmiany rozmiaru czcionek (klawisze: CTRL+SHIFT+1 lub 2 lub 3) oraz zmianę kontrastu (klawisze: CTRL+SHIFT+4). Zobowiązujemy się do usunięcia tej bariery w terminie do września roku 2021.

Natomiast, użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Zmianę kontrastu zapewniliśmy po naciśnięciu ikony „kontrast” (alternatywnie Tab i ENTER). Zmianę wielkości czcionek zapewniliśmy po naciśnięciu ikon „A” ; „A+”; „A++” (alternatywnie Tab i ENTER).

 

 • data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej (samoocena/audyt zewnętrzny)

dn.: 25-03-2021, Samoocena z pomocą strony http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/  

 • skróty klawiaturowe

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Bardzo nam zależy na prowadzeniu strony  w sposób dostępny - umożliwiający wszystkim użytkownikom korzystanie z zasobów naszej strony. Jeżeli wydarzy się sytuacja, w której znajdą Państwo na naszej stronie zasoby, które są niedostępne – bardzo prosimy o kontakt, jak najszybciej usuniemy przeszkody. W dniu 25/03/2021 nasza strona jest dostępna w 94%. Pracujemy, by osiągnąć 100% dostępności.

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Cygan, e-mail: sekretariat@sp127.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226186227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła składa się z dwóch budynków, do których wejścia znajdują się od strony ul. Kowieńskiej. W budynku starszym wejście główne otwarte jest w godzinach pracy szkoły 8.00-20.30 i nie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych- schody. Znajdują się tu sekretariat, biblioteka, klasy II-VIII, pokój pedagogów, stołówka z kuchnią. Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych, brak wind (parter i dwa piętra). Nowa część szkoły- hala sportowa w części umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajdują się: hala sportowa, oddziały przedszkolne, prysznice i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  Na pierwszym piętrze bez windy znajdują się klasy pierwsze. Wejście otwarte w ściśle określonych godzinach 7.00-17.00.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Połączenie z tłumaczem PJM jest możliwe z poziomu strony https://sp127.edu.pl bez konieczności umawiania wizyty.

Usługa jest darmowa. Tłumacz PJM dostępny jest w godzinach pracy sekretariatu, tj: godz.: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

 

Informacje dodatkowe

 • Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niedowidzących dzięki tytułom podstron oraz porządkującej funkcji nagłówków.

Linki - wewnętrzne - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony.

Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.

Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie

Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.

Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie.

Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.

Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.

Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.


Elementy serwisu - dostępność

Strona główna serwisu oraz znajdujące na niej moduły są przygotowane w sposób dostępny.

Podstrony znajdujące się bezpośrednio w menu górnym strony głównej są przygotowane w sposób dostępny.

Zmiany kontrastów oraz wielkości czcionek – dostępne na stronie głównej.

Dział kontakt – dostępny (za wyjątkiem formularza kontaktowego - udostępniony został adres e-mail do kontaktu)