Szkoła Podstawowa nr 127

Szkoła Podstawowa nr 127

03-438 Warszawa

ul. Kowieńska 12/20

tel. 22 619 30 88

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 127 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp127.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Cygan, e-mail: sekretariat@sp127.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226186227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła składa się z dwóch budynków, do których wejścia znajdują się od strony ul. Kowieńskiej. W budynku starszym wejście główne otwarte jest w godzinach pracy szkoły 8.00-22.00 i nie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych- schody. Znajdują sie tu sekretariat, biblioteka, klasy II-VIII, pokój pedagogów, stołówka z kuchnią. Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych, brak wind (parter i dwa piętra). Nowa część szkoły- hala sportowa w części umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Znajdują się tu : hala sportowa, oddziały przedszkolne.  Na piewerwszym piętrze bez windy znajdują się klasy pierwsze. Wejście otwarte w ściśle określonych godzinach 7.00-16.00.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego, brak znaczników TO TU. Wszystkie toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły znajduje się parking dla pracowników i dostawców.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

Informacje dodatkowe

-strona posiada podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia liter

- podświetlane linki

- mapa strony w górnym lewym rogu